Mokinių sąrašai nuo rugsėjo 10 d. viešai nebeskelbiami. 

 

Mieli tėveliai, mokytojai, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos rėmėjai!

Prašome  paskirti iki balandžio 20  d. savo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai.

! ! ! Gyventojai, turintys privolę teikti pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM308), tai padaryti turi iki einamų metų gegužės 1 d. nepateikus laiku GPM308, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

Patogiausia užpildyti prašymo formą FR0512 versija 02 naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema https://deklaravimas.vmi.lt. Taip pat formą galima atsispausdinti (arba gauti mokyklos raštinėje) ir išsiųsti paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. 

 

Prašymo formos FR0512 versija 02 pildymas:

Laukelis

Pildymas

Pastabos

1 laukelis

Įrašykite asmens kodą

 

2 laukelis

Įrašykite asmeninį tel. Nr.

 

3V laukelis

Įrašykite savo vardą

Didžiosiomis raidėmis

3P laukelis

Įrašykite pavardę

Didžiosiomis raidėmis

4 laukelis

Įrašykite savo adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto Nr., miesto ar vietovės pavadinimas)

Didžiosiomis raidėmis

5 laukelis

Įrašykite 2016

 

6S laukelis

Pažymėkite X

 

6A, 7S, 7A laukeliai

Nežymėkite nieko

 

8 laukelis

Jei yra pildomi papildomi lapai, nurodykite jų skaičių.

Pvz. 01, 02, ...

EILUČIŲ PILDYMAS

E1 Gavėjo tipas

Įrašykite skaičių 2

 

E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

Įrašykite 190422963

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos (įmonės) kodas

E3 Mokesčio dalies paskirtis

Nepildykite

 

E4 Mokesčio dalies dydis (proc.)

Pageidautina, kad įrašytumėte 2,00

Galimi kiti variantai: 0,5; 1,0; 1,5

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio

Įrašykite datą 2021, jei nusprendėte skirti mokyklai kasmet iki 2021 metų, Tai maksimaliai leistina data.

Jei paramą skiriate tik vienerius metus, galite E5 langelių nepildyti

Formos apačioje pasirašykiteDIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS parašykite savo visą vardą ir pavardę

 

Ačiū už Jūsų rūpestį ir paramą!

 

                                                                                                              Mokyklos administracija

Informacija rengiama 

Mokinių priėmimas 

Prašymo forma (1A priedas)  ( pdf ) centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos;

Prašymo forma (1B priedas) ( pdf) centralizuotai priimamiems 1-ųjų klasių mokiniams iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų ir kitų savivaldybių;

Prašymo forma (2A priedas) ( pdf) centralizuotai priimamiems 5-ųjų klasių mokiniams iš mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos;

Prašymo forma (2B priedas) (pdf) centralizuotai priimamiems 5-ųjų klasių mokiniams iš kitų mokyklų aptarnavimo teritorijų ir kitų savivaldybių;

 

Atmintinė būsimųjų pirmokų tėvams (skaityti)

 

*** *** *** 

Būsimųjų pirmokų mokytojos (2019–2020 m. m.)

 

ASTA PURKĖNAITĖ-JOKUBAUSKIENĖ

Pradinių klasių mokytoja dirbu jau šešiolika metų. Turiu vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Kadangi esu baigusi pradinio ugdymo pedagogiką su dailės specializacija, tai man labai svarbi kūryba tiek gyvenime, tiek ugdymo procese. Esu iliustravusi poezijos knygeles, rengusi savo kūrybos parodas, todėl manau, kad per meną galima pažinti vaiko charakterį, būdo bruožus, savybes, kurios neatsiskleidžia kitose srityse.

Kartu su mokiniais aktyviai dalyvauju įvairiuose renginiuose, konkursuose, parodose. Tai ir mokykloje vykstančios kalendorinės, sporto ir kitos šventės, įvairūs piešinių konkursai, skaitymo projektai, kūrybos parodos. Ne kartą mano mokiniai tapo ir tarptautinių piešinių konkursų nugalėtojais. Su mokiniais vykstame į mokomąsias ir pažintines ekskursijas po Panevėžio miestą, rajoną bei visą Lietuvą.

Tačiau manau, kad pats svarbiausias mokytojo uždavinys – padėti surasti vaikui savo kelią, atskleisti jo gabumus ir talentus, taip pat ir padėti sukaupti didelį bagažą žinių ir gebėjimų, kurie padėtų jam tolesniame gyvenime ir moksle.

LORETA VALAINIENĖ

Gražiausi prisiminimai tie,kurie gimsta mokyklos suole...

Jau 25-us metus seku mažųjų svajones, ugdau jų mąstymą ir puoselėju moksleivių kūrybiškumą. Didelį dėmesį sutelkiu į žinių suteikimą ir jų taikymą, nes tai – svarbus žingnis, kuris padės vaikui eiti gyvenimo keliu.

Su mokiniais dalyvaujame respublikiniuose, miesto, mokyklos dailės darbų parodose, tarptautinėse matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos olimpiadose: „Kings“, „Olympis“, „Tavo žvilgsnis“ ir kitose. Laimime įvairias prizines vietas bei padėkas.

Pasitelkdama šiuolaikines technologijas keliu mokinių motyvaciją mokytis ir siekti geresnių rezultatų. Žinau, kad mano mokiniai sėkmingai pritaiko įgytas žinias tolesniame gyvenime. 

Teatras išlaisvina žmogų, todėl jau ilgus metus vadovauju „Mažajam teatrui“. Užsiėmimų metu padedu atskleisti mokinių kūrybinius gebėjimus, sceninius gabumus, įgauti pasitikėjimo savo jėgomis, patirti sėkmę, įveikti drovumą. Kartu su jais dalyvauju respublikinėse konferencijose, miesto teatro šventėse. Jau kelis metus dalyvaujame tarptautiniame projekte „Say hello to the world“ („Pasakyk pasauliui LABAS“). Skype programos pagalba bendravome su kroatais ir slovėnais. Projektą pristatėme Panevėžio miesto savivaldybėje, o pernai – Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seime.

Mano mokiniai yra nuolatiniai miesto teatro šventės „Drąsiau, drambly!“ dalyviai, o taip pat dalyvavome mūsų pamėgtame Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Vilniuje, teatrų festivalyje „ŽODŽIAI“. Čia žiūrovams šiais metais žadame parodyti mūsų dabar ruošiamą spektaklį „Gyvenimo spalvos“.

Kad atrasčiau vietą šiuolaikinėje mokykloje, nuolat domiuosi švietimo naujovėmis. Tikiu, kad padėti rasti savąjį „aš“, sėkmingai ugdyti aktyvią, išsilavinusią, savarankišką asmenybę, – tai kilniausias darbas, kurį turi atlikti mokytojas.

 

AUŠRA DOMARKIENĖ

Esu logopedinės klasės mokytoja. Mokytoja dirbu 28 metus. Turiu vyresniosios pradinių klasių mokytojos, specialiosios pedagogės ir logopedės kvalifikaciją. Kadangi su vaikais praleidžiu pusę dienos, mokiniams tampu ne tik mokytoja, bet ir gera draugė. Ugdymo procesą paįvairinu edukacinėmis programomis, išvykomis, ekskursijomis.

Logopedinė klasė skirta mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Šiems vaikams Pedagoginės psichologinės tarnybos nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai. Tai vaikai, kuriems reikalinga sustiprinta ir intensyvi logopedinė pagalba. Logopedinėje klasėje sudarytos puikios sąlygos ugdyti mokinių kalbą, įveikti tarties ir kalbos sutrikimus.

Klasėje mokosi iki 12 mokinių. Nedidelis mokinių skaičius leidžia pastebėti, išgirsti ir išklausyti kiekvieną mokinį ir jam suteikti reikalingą pagalbą. Ugdydama mokinius, stengiuosi atsižvelgti į kiekvieno vaiko galimybes, ieškau jiems patogiausių ir efektyviausių būdų bei metodų, kad mokiniai kuo geriau suprastų ir įsimintų mokymosi medžiagą. Taikau netradicinius mokymosi metodus, informacines technologijas. Didelį dėmesį skiriu bendravimui ir bendradarbiavimui, nes, dirbant kartu, siekiama bendro tikslo. Tai vyksta dirbant komandoje. Čia vaikai gauna visapusišką, kompleksinę pagalbą, puikiai įsilieja į klasės, mokyklos gyvenimą ir yra tikri mokyklos bendruomenės nariai.

 

© 2016. Visos teisės saugomos