Dokumentai

Planai

Mokyklos strateginis planas.

Vadovo metinės veiklos ataskaita.

 

Mėnesio veiklos planas (2021–2022 m. m.)

Rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. 

 

Mokyklos dokumentai 

(priedai atsisiuntimui: 1 priedaspriedaspriedaspriedas).
 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (Sveikatos ministro įsak. 2018-04-10, Nr. 394)

Nemokamo maitinimo tvarka.

Lankomumo tvarka 2019 m.

(priedas atsisiuntimui: Priedas Nr. 1 (Tėvų paaiškinimo dėl praleistų pamokų pateisinimo forma).

Mokinio elgesio taisyklės.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

5–10 kl. mokinių vertinimas 

Gabių mokinių ugdymo priemonių planas, 1–4 kl. 

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo.

Mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (darbo grupė, įsakymas).

Smurto ir patyčių prevencijos rekomendacijų įgyvendinimo tvarka.

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka.

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas.

2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa.

Asmens duomenų tvarkymas, 2021-01-26 (aprašas ir taisyklės, prašymų formos).

   Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (2021-11-22 Nr. 1.1-187) 

Mokymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2020-12-15 Nr. VĮ-168).

Microsoft Office 365 ir el. pašto naudojimas (skaityti įsakymą)

Pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų darbo tvarkos aprašas (2020-08-27) 

Mokinių sąrašai (nebeskelbiami).

 

 Globa tėvų prašymu.

 Asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo  tvarka: įsakymastvarkos aprašasprašymas.

 

 Kiti dokumentai 

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (LR Vyriausybė, 2020-05-20 Nr. 504) Su prašymais ir dokumentais kreiptis į mokyklos vadovą.

Mokyklos ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (2020-12-31 Nr. VĮ-183)

Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 įsakymas Nr. A-1243 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose karantino paskelbimo laikotarpiu“.

 

 

Ataskaitos

2019–2020 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

2018–2019 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos