Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla nuo š. m. lapkričio 1 dienos iki 2019 metų lapkričio mėn. įgyvendins Erasmus+ Ka1 projektą „Sėkmingai, veiksmingai, kokybiškai“ (Nr. 2018-1-LT01-KA101-046799). Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos.

Projekto tikslai: remiantis tarptautiniuose kursuose įgyta patirtimi, gilinti projekto dalyvių bendrąsias ir profesines kompetencijas – komunikavimo užsienio kalbomis, mokinių motyvavimo, IT panaudojimo ugdymo procese, ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokinių pažinimo kompetencijas; siekti mokinių įtraukimo į mokymo(si) motyvaciją skatinančias veiklas; tobulinti organizacijos narių gebėjimą taikyti įvairesnius aktyvius mokymo(si) metodus ir formas; telkti ir įkvėpti mokytojų komandą inovatyvioms ir efektyvioms veikloms įgyvendinti, skatinti veikti kitaip.

Projekto dalyviai – aktyviausi mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariai.

 

Projekto koordinatorė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ramutė Pagojienė
© 2016. Visos teisės saugomos