Mokslo metus pradėjo 657 mokiniai, iš jų 363 berniukai, 294 mergaitės. 307 pradinukai, 328 5–8 klasių mokiniai, 22 dešimtokai. I užsienio kalbos (anglų) mokėsi 572, II užsienio kalbos (rusų) – 259, II užsienio kalbos (vokiečių) – 65, dorinio ugdymo: tikybos – 488, etikos – 161 mokinys. Pokytis per 2017 m. vasarą – 69, nes 2017 m. birželio 1 dienai mokykloje buvo 726 mokiniai. 41 mokinio deklaruojama gyvenamoji vieta Panevėžio rajonas.

Mokslo metus baigė 644 mokiniai, iš jų 355 berniukai, 289 mergaitės. 309 pradinukai, 318 5–8 klasių mokiniai, 17 dešimtokų. Per mokslo metus išvyko 23, atvyko 8 mokiniai. Mokykloje sumažėjo 5 mokiniais. 6 mokiniai išvyko iš 10 klasės, 6 iš aštuntų klasių. Iš aštuonių atvykusiųjų 6 pradinukai.

8 pirmokai mokėsi tausojančiu režimu, 7 jų liko kartoti pirmos klasės kursą. Iš viso 8 pirmokai liko kartoti pirmos klasės kursą, 9 turi negiamų įvertinimų. Pirmokų pažangumas – 97 %. 2–4 klasių pažangumas –100 %.  13,3 % pradinukų mokslo metus baigė tik aukštesniuoju lygiu. 1–4 klasių  pažangumas – 97 %.

5a, 6a, 7a, 8a klasių metinis vidurkis – 6,6. Likusiųjų klasių vidurkis – 7,5. Bendras 5–8 ir 10 klasių vidurkis – 7,24. I pusmečio vidurkis buvo 6,99, II pusmečio – 6,7. Pažangumas 87 %. Papildomi darbai skirti 5 penktokams, 2 šeštokams, 13 septintokų, 8 aštuntokams, 9 dešimtokams. Birželio mėn. 4 mokiniai palikti kartoti kursą (iš 6d, 7b, 7c, 7d klasių), rugpjūčio mėn. –  dar 3 mokiniai (7b kl. ir 8d kl.)

5–10 klasių vidurkių ir pažangumo palyginimas nuo 2015 metų:

Mokslo metai

2017–2018

2016–2017

2015–2016

2014–2015

Vidurkis

7,24

6,85

6,95

7,12

Pažangumas

87 %

82 %

84,78 %

91,24 %

 Aukščiausiu vidurkiu mokslo metus baigė 6c klasė (8,9), 6d klasė (8,37), 8d klasė (8,22). 100 % pažangumu mokslo metus baigė 5a, 6a, 6c ir 7a klasės.  Prasčiausiai mokytis sekėsi dešimtokams, vidurkis – 5,88. Dešimtokai praleido ir nepateisino daugiausiai pamokų, net 160 nepateisintų pamokų tenka vienam mokiniui. Kiekvienam 8b klasės mokiniui tenka po 71 nepateisintą praleistą pamoką.

Penketukas klasių su geriausiais vidurkiais:

Klasė

6c

6d

8d

5b

7d

Vidurkis

8,9

8,37

8,22

7,90

7,84

Pažangumas

100 %

96 %

95 %

92 %

97 %

 5–8 klasių 25 mokiniai baigė mokslo metus tik 9 ir 10 pažymiais. Tai sudaro 7,8 % visų 5–8 kl. mokinių.  Šeši jų mokėsi 6c klasėje, po keturis 5c ir 6d klasėse, po tris iš 7d ir 8d klasių, po du iš 7c ir 8b klasių, vienas 7b klasėje. Vienais dešimtukais mokslo metus baigė 7d klasės mokinė Deimantė Juknevičiūtė.

 Blogiausias pažangumas (41 %) yra 10a klasės (10 mokinių turi neigiamus metinius įvertinimus), 7c klasės – 71,4 % (8 mokiniai su neigiamais įvertinimais), 7b klasės – 75 % (7 mokiniai su neigiamais įvertinimais), 8b klasės – 75 % (5 mokiniai su neigiamais įvertinimais).

Penketukas klasių, kuriose daugiausiai praleistų nepateisintų pamokų tenka vienam mokiniui:

Klasė

10a

8b

7c

7b

8a

Nepat. pam.

1 mokiniui

160

71

56

44

42

Praleista

iš viso

3836

2949

3132

2850

1379

Iš viso 5–8, 10 kl. praleistos 33440 pamokos.  Vienam mokiniui tenka po 100 praleistų nepateisintų pamokų.

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalga

Mokslo metų pabaigoje mokykloje mokėsi 17 dešimtokų. Iš jų du mokiniai nedalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinime surinktų taškų vidurkis – 26. Įvertinimų vidurkis – 4,1.

Įvert.

2

3

4

5

6

7

8

Mok. sk.

5

(33 %)

2

(13,3 %)

2

(13,3 %)

2

(13,3 %)

2

(13,3 %)

1

(6,7 %)

1

(6,7 %)

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo surinktų taškų vidurkis – 11,9 iš 49. Įvertinimų vidurkis – 3,13.

Įvertinimas

1

2

3

4

5

Mok. sk.

4 (27 %)

2 (13,3 %)

0

6 (40 %)

3 (20 %)

  

Užsienio kalbos pasiekimų lygio nustatymo rezultatų apžvalga

Užsienio kalbos (anglų) (B1) pasiekimų lygio nustatymo teste dalyvavo 15 mokinių. Surinktų taškų vidurkis – 23,13. Išlaikyti pasisekė tik penkiems. Tai sudaro 33,3 % visų laikiusiųjų.

 

 Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (2018 m.)

8 klasė

8b, 8c, 8d klasės, 63 mokiniai

Matematika

Mok. sk.

Proc.

Skaitymas

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

5

8,5

Nepasiektas patenkinamas

7

11,5

Patenkinamas

22

37,3

Patenkinamas

25

41

Pagrindinis

27

45,8

Pagrindinis

17

27,9

Aukštesnysis

5

8,5

Aukštesnysis

12

19,7

 

Rašymas

Mok. sk.

Proc.

Gamtos mokslai

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

14

23,3

Nepasiektas patenkinamas

0

0

Patenkinamas

26

43,3

Patenkinamas

5

8,3

Pagrindinis

17

28,3

Pagrindinis

35

58,3

Aukštesnysis

3

5

Aukštesnysis

20

33,3

 

Socialiniai mokslai

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

1

1,6

Patenkinamas

20

32,8

Pagrindinis

22

36,1

Aukštesnysis

18

29,5

 

6 klasė

6b, 6c, 6d klasės, 78 mokiniai

Matematika

Mok. sk.

Proc.

Skaitymas

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

1

1,3

Nepasiektas patenkinamas

6

8,1

Patenkinamas

17

22,7

Patenkinamas

13

17,6

Pagrindinis

41

54,7

Pagrindinis

34

45,9

Aukštesnysis

16

21,3

Aukštesnysis

21

28,4

 

Socialiniai mokslai

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

13

17,8

Patenkinamas

26

35,6

Pagrindinis

30

41,1

Aukštesnysis

4

5,5

 

4 klasė

4b, 4c, 4d klasės, 62 mokiniai

Matematika

Mok. sk.

Proc.

Skaitymas

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

Patenkinamas

4

6,6

Patenkinamas

6

10,0

Pagrindinis

48

78,7

Pagrindinis

22

36,7

Aukštesnysis

9

14,8

Aukštesnysis

32

53,3

 

Rašymas

Mok. sk.

Proc.

Pasaulio pažinimas

Mok. sk.

Proc.

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

Nepasiektas patenkinamas

0

0,0

Patenkinamas

5

8,3

Patenkinamas

2

3,3

Pagrindinis

17

28,3

Pagrindinis

27

44,3

Aukštesnysis

38

63,3

Aukštesnysis

32

52,5

 

2 klasė

2c, 2d, 2e klasės, 69 mokiniai

Pagal surinktus taškus mokiniai suskirstyti į grupes, remiantis testų rezultatų deciliais. Deciliai yra gaunami į dešimt lygių dalių padalijus eilę, kurią sudaro mokiniai, išdėstyti jų surinktų taškų sumos didėjimo tvarka. Pirmam deciliui priskiriamas dešimtadalis mokinių, surinkusių mažiausiai taškų, dešimtam – dešimtadalis, surinkusių daugiausiai taškų.

1 grupė – 1 decilis, 2 grupė – 2–4 deciliai, 3 grupė – 5–10 decilių

Matematika

Mok. sk.

Proc.

Skaitymas

Mok. sk.

Proc.

1 grupė

6

9,2

1 grupė

11

16,9

2 grupė

19

29,2

2 grupė

20

30,8

3 grupė

40

61,5

3 grupė

34

52,3

 

Rašymas (teksto kūrimas)

Mok. sk.

Proc.

Rašymas (kalbos sandaros pažinimas)

Mok. sk.

Proc.

1 grupė

11

16,9

1 grupė

5

7,9

2 grupė

23

35,4

2 grupė

22

34,9

3 grupė

31

47,7

3 grupė

36

57,1

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Aleliūnienė

 

Tolimesnis aštuntokų ir dešimtokų mokymasis

Mokslo metus baigė 75 aštuntokai. 12 jų, t. y. 8a klasės mokiniai liko mokytis 9a specialiojoje logopedinėje klasėje. Vienas 8d kl. mokinys neatliko vasaros darbų ir dėl to paliktas kartoti 8 klasės kursą. 61 mokinys tęsia mokymąsi miesto, 1 – rajono mokyklose. Tik 4 mokiniai pasirinko mokytis amato, kiti stojo į gimnazijas. Daugiausia mokinių mokysis „Minties“ gimnazijoje.

Ugdymo įstaiga

8b

8c

8d

Iš viso

J. Balčikonio gimnazija

0

9

5

14 (22 %)

V. Žemkalnio gimnazija

6

2

1

9 (14 %)

„Minties“ gimnazija

6

7

4

17 (27%)

J. Miltinio gimnazija

5

2

6

13 (21 %)

5-oji gimnazija

0

0

3

3 (5 %)

V. Mikalausko menų gimnazija

0

0

1

1 (2 %)

M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla

1

1

0

2 (3 %)

Profesinio rengimo centras

1

1

0

2 (3 %)

Berčiūnų pagrindinė mokykla

1

0

0

1 (2 %)

Paliktas kartoti kursą

0

0

1

1 (2 %)

Iš viso

20

22

21

63

 

8 klasių auklėtojos A. Striogienė, D. Kubilienė, A. Lazdauskienė

 Mokslo metų pabaigoje buvo 17 dešimtokų, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą gavo 16, vienas dešimtokas gavo tik pažymėjimą. Daugiausiai dešimtokų mokslą tęsia Panevėžio profesinio rengimo centre ir Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykloje.

Ugdymo įstaiga

 

Profesinio rengimo centras

5 (29 %)

M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla

3 (18 %)

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2 (12 %)

V. Žemkalnio gimnazija

3 (18 %)

5-oji gimnazija

1 (6 %)

„Minties“ gimnazija

1 (6 %)

J. Miltinio gimnazija

1 (6 %)

Tauragės Žygaičių gimnazija

1 (6 %)

 10 kl. auklėtoja Aldona Mikolaitienė

© 2016. Visos teisės saugomos