2018 metų rudenį Ateitininkų Federacija paskelbė kuopų idėjų konkursą. Tai galimybė Lietuvos ateitininkų kuopoms gauti lėšų naujoms idėjoms ar laiko patikrintoms veikloms. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopai pasisekė – ji laimėjo projektą „Būkime drąsūs meile gyventi“ ir gavo 300 eurų finansavimą. Ateitininkai, vadovaujami kuopos globėjos Dalios Kubilienės, nepritrūko drąsos ir ryžto šalia edukacinių programų Kraštotyros muziejuje ir kitų veiklų parengti pagrindinę respublikinio projekto dalį – Įžodžio šventę.

Įžodis ateitininko gyvenime yra labai svarbus įvykis. Šis priesaikos ritualas, atliekamas per šv. Mišias, yra lydimas įžodžio tekstų ir veiksmų, kurie išaukština amžinąsias vertybes: meilę Dievui, artimui, Tėvynei. Įžodžio metu moksleivis gauna skiriamuosius ženklus: juostelę ir ženkliuką, kurie nusako kokiai sąjungai ateitininkas priklauso pagal amžių. Ateitininkai, dalyvaujantys naujojo nario Įžodinėse, taip pat turi galimybę atnaujinti asmeninį savo Įžodį.

Gegužės 25 d., šeštadienį, Švč. Trejybės bažnyčioje per šv. Mišias du mūsų Dievo tarno kun. Alf.Lipniūno kuopos ateitininkai, šeštokai Agnė Paulauskaitė ir Kajus Sabaliauskas davė jaunučio ateitininko įžodį. Į ateitininkų Įžodžio šventę pasveikinti naujų JAS narių bei švęsti bendrystę susirinko šios Panevėžio krašto kuopos: Pandėlio šv. Onos kuopa (globėja Eglė Glemžienė), Velžio vysk. K. Paltaroko ateitininkų kuopa (globėja Lina Žostautaitė), Panevėžio kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa, veikianti Alf. Lipniūno progimnazijoje (globėja s. Kristina Mikalauskaitė), Panevėžio kun. J. Tilvyčio-Žalvarnio ateitininkų kuopa, veikianti J. Balčikonio gimnazijoje (globėja Irena Bikulčienė), Panevėžio šv. Kotrynos Sienietės ateitininkų kuopa, veikianti „Minties“ gimnazijoje (globėja Dalia Tabokienė) ir tikybos mokytoja metodininkė Irena Stankevičienė su savo mokiniais iš „Ąžuolo“ progimnazijos. Pasibaigus šv. Mišioms, bažnyčioje moksleiviai susidomėję klausėsi paskaitos „Jauno žmogaus vertybės“, kurią skaitė Panevėžio vyskupijos Šeimos centro „Pažink save“ programos lektorius Mantas Čiapas, o programos dalyvis Donatas Kanaporis padėjo lektoriui pravesti praktinius užsiėmimus.

Antroji Įžodžio šventės dalis prasidėjo Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje šventiniais pietumis. Popiet moksleiviai  sporto salėje žaidė žaidimą „Siūlas“. Reikėjo laikant už vilnonio siūlo mesti kamuoliuką draugui ir išsakyti savo lūkestį, troškimą šios mini stovyklėlės metu. Norint suvynioti siūlą atgal į kamuoliuką, reikėjo pasakyti, ką padarys, kad lūkestis išsipildytų. Tada vėl mesti kamuoliuką draugui ir taip atnarplioti siūlų voratinklį.

Pagal spalvotas korteles susidarė penkios komandos, tad moksleiviai skirstėsi po kabinetus atlikti grupelei skirtų užduočių. Ant lapelių reikėjo parašyti, kokios vertybės labiausiai pakuteno jų širdis po paskaitos, girdėtos bažnyčioje, įdėti tas žinutes į vokus sau ir draugui. Kita užduotis – vertybių „gėlė“: ant spalvoto popieriaus lapo nupiešti savo plaštaką, iškirpti ir ant jos užrašyti vertybes, kurias trokštų užsiauginti. Žaidimas „Saulutė“ buvo skirtas socialiniams vaidmenims atpažinti. Atpažinę ir įvardinę savo socialinius vaidmenis ateitininkai iš  kiekvienos grupelės pagal tai turėjo sukurti pantomimą-vaidinimą ir jį pristatyti kitoms komandoms. Trečiasis žaidimas „Lėlių teatras“ skatino moksleivius kūrybiškumui, saviraiškos stiprinimui, nebijoti išsakyti savo nuomonę, dirbti komandoje. Net ateitininkų kuopų globėjos buvo maloniai nustebintos ir pradžiugintos lėlių teatro inscenizacijomis. Šventės dalyviai negailėjo vieni kitiems plojimų, šypsenų, juoko. Atsisveikinimo žaidimas „Ant Angelo sparno“ leido pajusti daugiau teigiamų emocijų nei liūdesio, kad šventė baigėsi. Moksleiviams ant nugarų buvo pritvirtinti balti angelų sparneliai, ant kurių šventės dalyviai rašė vienas kitam palinkėjimus. Šventė baigėsi. Bendrystės dovana – būti drąsiems ir gyventi meile – išliks ilgam kiekvieno dalyvio širdyje.

O štai kokiais įspūdžiais dalinasi Įžodžio šventės dalyviai.

Renginys „Būkime drąsūs meile gyventi“ man labai patiko. Pasisėmiau daug naujos patirties, būdama vadove. Labiausiai įsiminė gražios bendro darbo akimirkos, nuoširdus dalyvių juokas ir nuoširdumas. Labai patiko dirbti drauge ir kurti istorijas, kurias teko suvaidinti. Pagerinome savo aktorinius sugebėjimus. Norėčiau, kad tokios stovyklėlės vyktų dažniau. (Emilija, 8d)

Pirmą kartą dalyvavau ateitininkų renginyje ne kaip narė, o kaip vadovė. Tai man buvo didelis iššūkis ir atsakomybė. Labai jaudinausi ir nerimavau, kad kažkas nepavyks. Labai džiaugiausi, kad viskas pavyko puikiai, šauniai praleidau laiką, smagiai pabendravau su kitais dalyviais. (Vasarė, 8d)

Šiame renginyje buvo labai smagu! Pirmą kartą buvau vadovė, galvojau nesusitvarkysime, bet visi šiame renginyje buvo labai nuoširdūs ir aktyvūs. Labai džiaugiuosi savo grupele. Buvo labai smagu! (Toma, 7b)

Labiausiai patiko būti grupelės vadove, pravesti vaikams užsiėmimus, susipažinti su jais. Nors šiek tiek pavargau, jaučiausi labai gerai, džiaugiausi, galėdama pasisemti naujos patirties. Stovėjau prie vėliavos pirmą kartą, buvo didelė garbė, tik šiek tiek jaudinausi. (Viltė, 8d)

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos
Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos