Reikalingas DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI

Mykolo Karkos pagrindinė mokykla (Biudžetinės įstaigos kodas 190422963), Dariaus ir Girėno g. 26, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Pareigybės lygis A2.

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo krūvis 0,75 pareigybės, 30 val. per savaitę.

Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (galimas koeficiento intervalas – 14,44–14,94).

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

·         Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

1.2.  turi turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažiau kaip 1 metų vadybinio darbo, vadovavimo žmonių grupei patirties;

1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.4. turi žinoti ir išmanyti:

1.4.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

1.4.2. ugdymo turinio vadybą;

1.4.3.edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

1.4.4. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

1.5. turi turėti projektinio, organizacinio darbo patirties.

 1.7. turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

2. Organizuoja mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano sudarymą, koordinuoja jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą;
3. Kuruoja pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą. Rūpinasi kokybišku ugdymo programų vykdymu:
3.1. koordinuoja ir sudaro 1-10 klasių pamokų, konsultacijų, namų mokymo ir neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraščius;
3.2. stebi, analizuoja ir vertina ugdymo programų įgyvendinimą, rengia ugdymo proceso tobulinimo planus, koordinuoja ilgalaikių planų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą ;

3.3. inicijuoja ir koordinuoja mokinių pasiruošimą ir dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, akcijose ir pan.
3.4. organizuoja mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo ir socialinės bei savanorystės veiklų procesą;

3.5. koordinuoja ugdymosi rezultatų, mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos stebėseną, pagal kurią rengia ugdymo rezultatų suvestines ir jas analizuoja, numatant ugdymo proceso tobulinimą,

3.6. organizuoja NMPP, PUPP, diagnostinių ir kitų mokinių pasiekimų vykdymą, rezultatų vertinimą, numatant ugdymo proceso tobulinimą, inicijuoja naujų ugdymo(si) strategijų diegimą;

3.7. organizuoja ir koordinuoja mokinių savarankišką mokymą pavienio mokymosi forma, mokymą namuose, nuotolinį mokymą, prailgintos darbo dienos grupės darbą;
3.8. komunikuoja su mokinių tėvais įvairiais bendradarbiavimo klausimais, inicijuoja tėvų ir visos bendruomenės poreikius atitinkančius švietėjiškus ir edukacinius renginius,
3.9. inicijuoja ugdymo programų įgyvendinimo, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus bei plėtrą, aktualizuojant inovatyviais švietimo sprendimais,
3.10. rengia, tikslina, derina ir teikia atsakingam asmeniui mokyklos interneto svetainėje viešinimui skirtą informaciją,
vykdo mokyklos internetinės svetainės priežiūrą: nuolatinį atnaujinimą ir informacijos tikrumą;
3.11. inicijuoja ir koordinuoja trumpalaikius, ilgalaikius ir strateginius mokyklos projektus.
3.12. vadovauja mokytojų tarybai, koordinuoja metodinių grupių ir metodinės tarybos veiklas.

3.13. kontroliuoja mokinių, darbuotojų asmens bylų tvarkymą.
4. Prižiūri jo pavaldumui priskirtų darbuotojų pareigybinių funkcijų vykdymą, darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, darbą reglamentuojančių dokumentų vykdymą:
4.1. koordinuoja mokytojų darbą, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai,
4.2. teikia profesinę, metodinę pagalbą mokytojams,
supažindina su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
4.3. sudaro mokytojų, bibliotekininko, PDDG darbo grafikus, pildo žiniaraščius, stebi ir teikia siūlymus dėl jų darbo procesų tobulinimo;
4.4. rūpinasi darbe nesančių mokytojų vadavimu, pamokų užimtumu,

4.5. organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
5. Organizuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir veiklų tobulinimo planavimą;
6. Organizuoja budėjimus mokykloje;
7. Rengia, tikslina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais mokyklos direktoriui, pagal poreikį rengia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

7.1. reguliariai teikia savo veiklos ataskaitas mokytojų tarybos posėdžiuose;
8. Organizuoja bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais;
9. Dirba direktoriaus įsakymu sudarytose darbo grupėse, komisijose;
10. Pavaduoja mokyklos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. laikotarpiais;
11. Pildo, tvarko ir saugo direktoriaus pavaduotojo ugdymui atsakomybei priskirtus dokumentus, paruošia juos tinkamam perdavimui į archyvą,

12. Atlieka kitas mokyklos  direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

13. Atsako už demokratinį mokyklos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS (per VATIS Prašymų teikimo modulį): https://www.testavimas.vtd.lt

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.(pedagoginį ir vadybinį darbo stažą įrodančius dokumentus)

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki š. m. liepos 21 d. 17 val.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks š. m. liepos 28 d. apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojama asmeniškai telefonu ir el. paštu.

Darbo sutartis bus sudaryta, kai bus pristatyta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma.

Tel. pasiteirauti: (8 640) 25437.

 

Reikalingas DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS NEFORMALIAJAM UGDYMUI

Mykolo Karkos pagrindinė mokykla (Biudžetinės įstaigos kodas 190422963), Dariaus ir Girėno g. 26, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo neformaliam ugdymui pareigoms užimti 

Pareigybės lygis A2. 

Darbo sutartis neterminuota.

Darbo krūvis 0,5 pareigybės, 20 val. per savaitę.

Direktoriaus pavaduotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas bus nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu su vėlesniais pakeitimais, atsižvelgiant į įstaigoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą (galimas koeficiento intervalas – 14,44–14,94). 

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;

1.2.  turi turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažiau kaip 1 metų vadybinio darbo, vadovavimo žmonių grupei patirties;

1.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

1.4. turi žinoti ir išmanyti:

1.4.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

1.4.2. ugdymo turinio vadybą;

1.4.3.edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

1.4.4. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

1.5. turi turėti projektinio darbo, renginių organizavimo patirties.

 1.7. turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

2. Organizuoja mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano sudarymą, koordinuoja jų įgyvendinimą ir ataskaitų rengimą pagal kuruojamą sritį;
3. formuoja mokyklos kultūrą, įgyvendinant mokyklos strateginius tikslus, projektus, programas, kitas veiklas, rūpinasi kokybišku neformalaus ugdymo programų vykdymu:
3.1. planuoja, organizuoja ir koordinuoja mokyklos neformaliojo (kultūrinio, pažintinio, praktinio, edukacinio, fizinio aktyvumo, sveikatinimo, etninio) švietimo ir projektinę veiklą;
3.2. stebi, analizuoja ir vertina neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimą, rengia ugdymo proceso tobulinimo planus,.

3.3. inicijuoja ir koordinuoja mokinių pasiruošimą ir dalyvavimą ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose projektuose, konkursuose, akcijose ir pan.
3.4. organizuoja mokinių socialinių-emocinių kompetencijų ugdymo ir savanorystės veiklų procesą; bendradarbiaujant su karjeros ugdymui specialistais koordinuoja mokinių ugdymo karjerai veiklų planavimą ir įgyvendinimą,
3.6. analizuoja neformalųjį mokinių švietimą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia duomenų ataskaitas, organizuoja neformaliojo švietimo veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su mokyklos bendruomene; 

3.7. komunikuoja su mokinių tėvais įvairiais bendradarbiavimo klausimais, inicijuoja tėvų ir visos bendruomenės poreikius atitinkančius švietėjiškus ir edukacinius renginius,
3.8. rengia, tikslina, derina ir teikia mokyklos interneto svetainėje viešinimui skirtą informaciją, vykdo informacinę sklaidą (mokyklos interneto svetainėje, socialinio tinklo Facebook paskyroje, kitose žiniasklaidos priemonėse) apie mokykloje ir už jos ribų vykdomą veiklą;
3.9. koordinuoja mokinių parlamento veiklas.
4. Prižiūri pavaldumui priskirtų darbuotojų pareigybinių funkcijų vykdymą, darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, darbą reglamentuojančių dokumentų vykdymą:
4.1. koordinuoja klasės vadovų, būrelių vadovų darbą, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimai,
4.2. kontroliuoja renginių organizavimą mokykloje ir už jos ribų, derina mokinių užimtumą po pamokų bei mokinių ruošimą dalyvauti renginiuose, akcijose, teikia profesinę pagalbą mokytojams, 

4.3. analizuoja ir vertina mokyklos neformaliojo ugdymo, projektinės veiklos, mokyklos įvaizdžio formavimo galimybes ir poreikius rengia kvalifikacijos tobulinimo programą, rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu.

4.4. inicijuoja, rengia ir teikia projektų paraiškas įvairiems fondams dėl ugdymo (formalaus ir neformalaus) kokybės gerinimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, finansinės paramos gavimo; užtikrina savalaikį, kokybišką projektinių veiklų organizavimą ir vykdymą;
4.5. informuoja mokyklos bendruomenę apie organizuojamus renginius, projektus, kitas veiklas;
6. Rengia, tikslina ir derina ataskaitas pagal kuruojamas sritis mokyklos direktoriui, pagal poreikį rengia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

6.1. reguliariai teikia savo veiklos ataskaitas mokytojų tarybos posėdžiuose;
7. Organizuoja bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais;
8. Dirba direktoriaus įsakymu sudarytose darbo grupėse, komisijose;
9. Pavaduoja mokyklos direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir kt. laikotarpiais;
10. Pildo, tvarko ir saugo direktoriaus pavaduotojo ugdymui atsakomybei priskirtus dokumentus, paruošia juos tinkamam perdavimui į archyvą, 

12. Atlieka kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS (per VATIS Prašymų teikimo modulį): https://www.testavimas.vtd.lt

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.(pedagoginį ir vadybinį darbo stažą įrodančius dokumentus)

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildytą pretendento anketą (VATIS sistemoje).

5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami iki š. m. liepos 21 d. 17 val.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks š. m. liepos 28 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojama asmeniškai telefonu ir el. paštu.

 

Darbo sutartis bus sudaryta, kai bus pristatyta Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos pažyma.

Tel. pasiteirauti: (8 640) 25437.

 

 

 

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos