DARBO LAIKAS   2018–2019 m. m.

56 kab.,   tel. 8 655 12983

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.45–15.40 val.

12.10–12.40 val.

Antradienis

7.45–16.15 val.

12.10–12.40 val.

Trečiadienis

7.45–15.40 val.

12.10–12.40 val.

Ketvirtadienis

7.45–15.40 val.

12.10–12.40 val.

Penktadienis

7.45–12.35 val.

13.50–14.45 val.

12.35–13.05 val.

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2001-12-14 įsakymą  Nr. 1667 „Dėl socialinių pedagogų kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo“, socialinis pedagogas ne mažiau kaip 50 proc. savo darbo laiko skiria darbui su vaikais pačioje įstaigoje, pedagogų, klasių auklėtojų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už švietimo įstaigos ribų.

 

Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos mokykloje ir už jos ribų:

Dirba su vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.

o     Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.

o     Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jų socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

o   Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir kitomis institucijomis (VTAT, PK, Socialinės paramos centru ir kt.).

o    Stebi ir kontroliuoja mokinių pamokų lankomumą ir elgesio kultūrą.

o     Kartu su kitais bendruomenės nariais bei kitomis institucijomis atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.

o     Inicijuoja ir organizuoja prevencinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

o     Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.

o     Padeda klasės auklėtojui lankyti vaikus namuose.

 

 Pagalba vaikams

© 2016. Visos teisės saugomos