o    Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei vertina pažangą mokykloje ar, esant būtinybei, namuose.

o    Dirba su specialiųjų poreikių vaikais individualiai ir grupėje, padeda jiems įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

o    Atlieka konsultavimo ir pedagoginio švietimo funkcijas: pataria mokytojams, kaip modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias programas, vykdo tėvų, mokytojų švietimą specialiosios pagalbos teikimo klausimais.

o    Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei teikia jiems metodinę paramą specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

o    Kaupia, gretina ir analizuoja specialiojo pedagogo pedagoginio ir medicininio tyrimo duomenis, vertina ir analizuoja ugdymo procesą ir jo rezultatus, numato tobulinimo kelius.

 

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų poreikių mokinių vystymosi raida, jos korekcija.

 Mokykloje dirba septynios specialiosios pedagogės.

 

© 2016. Visos teisės saugomos